Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

ABY Plastik Ambalaj ve Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“ABY Plastik”),yürüttüğü faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca teknik ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmeye azami özeni göstermektedir. Bu aydınlatma metni, Şirketimizin iş akışı/işleyişi çerçevesinde işlenen kişisel verilere ilişkin genel ve kapsamlı bilgilendirme niteliğinde olup, ilgili kişiler kişisel verilerinin işlenmesine, üçüncü kişilere aktarılmasına ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilmektedir. taraflar, kişisel verileri toplamalarının hukuki sebeplerini ve KVKK'daki haklarını aşağıdaki metinden aktarmaktadır. Diğer aydınlatma metinlerimize ve faaliyet/ilgili kişi bazında hazırladığımız çerez politikamıza internet sitemizdeki ilgili alanlardan ulaşabilirler.

A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu veya görevlendireceği gerçek/tüzel kişiler tarafından aşağıdaki hal ve koşullarda işlenmektedir:

Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunmak amacıyla,

Çeşitli rapor, araştırma ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, mali ve muhasebe işlerinin takibi, Şirketimizde güvenliğin sağlanması amacıyla,

Şirketimiz tarafından üretilen ve sunulan ürün ve hizmetlerin ticari ve sosyal amaçlarımızın gerçekleşmesi doğrultusunda tüketicilere, tedarikçilere ve iş ortaklarına sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla,

İlgili kanunlar gereği düzenlemekle yükümlü olduğumuz belgelerin düzenlenmesi için,

E-ticaret faaliyetlerimiz çerçevesinde alım satım işlemleri ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi,

Tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, bayilerimiz ile ticari ilişkilerimizi ilgili sözleşmeler ve yasal düzenlemelere uygun olarak yürütmek,

Ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak amacıyla SMS ve E-posta göndermek,

Şirketimizin düzenlediği/katıldığı toplantı, seminer ve diğer sosyal organizasyonlarda, ödül törenlerinde, kurumsal toplantılarda çekilen fotoğraf ve videolar; Şirketimizi ve etkinliğimizi tanıtmak, duyurmak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla,

Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin yürütülmesi ve takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi, satışların gerçekleştirilmesi ve iyileştirilmesi,

Bayilik süreçlerinin gerçekleştirilmesi,

Müşterilerimizle olan sözleşmesel ilişkimizin gerektirdiği sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirebilmek, satış ve satış sonrası destek süreçlerini yönetmek,

Bayilerimiz ile ticari ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütmek,

Üretici/Tüketici ile iletişime geçilmesi,

Mail Order yöntemi ile tahsilat yapmak,

Tüketicilerimizin/müşterilerimizin/ziyaretçilerimizin şikayet, talep ve bilgi danışma süreçlerini yönetmek, uygun geri bildirimleri sağlamak,

Ticari iş stratejilerimizi belirlemek ve uygulamak amacıyla,

Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifa edilmesi ve bu sözleşmelerde sözleşmelerin karşı taraflarca eksiksiz ifasının kontrolü için,

Şirketimiz ile ticari ilişki içerisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliklerinin sağlanması amacıyla,

Satış/hizmet sonrası yükümlülüklerimizi yerine getirmek için,

Mevzuat gereği Şirketimizin ticari defterlerini, faturalarını, ihalelerini, çeklerini ve bordrolarını düzenlemek ve bu işlemlere ilişkin süreçleri doğru bir şekilde yürütmek amacıyla,

Çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve Şirketimize ait binaların güvenliğini kamera kaydı ve diğer güvenlik tedbirleri ile sağlamak ve giriş çıkışları kontrol etmek amacıyla,

Çalışanlarımıza teslim edilen araç ve gereçlerin verimli ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla,

Çalışanlarımızın ve çalışan adaylarının uygunluğunun ve sürekliliğinin değerlendirilmesi ve Türk Borçlar Kanunundan doğan özen sorumluluğunun sağlanması amacıyla,

Çalışan adaylarımızın işe alım süreçlerini değerlendirmek, çalışanlarımızın özlük dosyalarını oluşturmak ve Şirketimizin İnsan Kaynakları politikalarını sürdürmek amacıyla,

İşe alım öncesi ve sonrası süreçlerde yasal ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri almak, eğitim süreçlerini planlamak, yürütmek ve sağlıkla ilgili konularda erken müdahalede bulunmak amacıyla,

Çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu, performans düzeyini, memnuniyetini, birbirleriyle ve Şirketimiz ile olan etkileşimlerini artırmak ve Şirketimize bağlılıklarını sağlamak amacıyla,

Çağrı merkezlerimiz veya şirket telefonlarımız ile iletişim halinde iletişimin tespiti ve içeriğinin tespiti amacıyla ses ve arama kayıtları,

SAP, PDKS ve diğer platformlar üzerinden personel faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla,

Başta ücret ödeme borcu olmak üzere iş sözleşmelerinden doğan diğer yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,

Kurumsal yazışmalarımızı yürütmek üzere,

İşyerinde meydana gelebilecek durumlarda disiplin sürecini işletebilmek için,

Müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla,

Yargı, belediyeler ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,

Tesislerimizi ve tesislerimizi ziyaret eden misafirlerimizin internet erişimini sağlamak amacıyla,

İş yürütme programlarının hazırlanması, iş listelerinin hazırlanması ve uygulanması amacıyla,

Hizmet hizmetleri ile çeşitli lojistik faaliyetlerin planlanması ve icrası amacıyla,

Sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatistiksel veri oluşturmak, ziyaretçi bilgilerini kaydetmek ve geri bildirimde bulunmak amacıyla,

Gerekli kalite ve standart denetimlerimizi gerçekleştirmek veya kanun ve yönetmeliklerle belirlenen diğer yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla,

Mevzuat veya kabul ettiğimiz politikalardaki değişiklikleri bildirmek veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerde bulunmak amacıyla

B. Kişisel Verilerin Aktarımı

İşlenen kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla ve KVKK tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde:

Ticari faaliyetlerimizi yürütmek, sürekliliğini ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla iş ortaklıklarımıza,

Ürün ve hizmet sağlamak amacıyla tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ile sınırlı olmak üzere,

Faaliyetlerimizin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak denetlenmesi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında İçişleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve denetim firmalarına,

İlgili mevzuat hükümleri gereği yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve ticari faaliyetlerimizi denetlemek amacıyla ilgili denetim firmalarına, özel entegratör firmalara, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına, hukuk bürolarına,

Ticari faaliyetlerimizle ilgili stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize,

Şirketin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncel tutmak amacıyla yerli ve/veya yabancı özel ve kamu tüzel kişilerine,

Geçerli hukuki sebebe dayalı referans talep eden üçüncü kişi ve kurumlara,

Şirketimizin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere işbirliği içinde bulunduğumuz yerli ve yabancı gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,

Reklam ve pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve gerçekleştirilmesi, mali ve finansal tabloların hazırlanması, stratejik planların hazırlanması, gelir-gider/bilanço durumlarının hazırlanması ve takibi, gerekli her türlü hammadde ve ekipmanın temini ve planlaması amacıyla tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza Firmamız tarafından üretim ve işletme için,

İşletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarını oluşturmak, programların işlerliğini sağlamak ve programın bakım ve onarımını yapmak üzere yurt içinde ve yurt dışında kurulu yazılım şirketlerine ve teknoloji şirketlerine,

Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında, sayısal verilerin yurt içinde ve yurt dışında kurulu bu hizmetleri sağlayan kurum/kuruluşlara,

Acil tıbbi müdahaleler ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği firmaları, hastaneler ve sağlık kuruluşları,

Bankacılık ve finans işlemlerinin yürütülmesi amacıyla bankalar ve finans kuruluşları,

Tamir, bakım, onarım ve servis hizmeti veren çözüm ortağı firmalar, tedarikçilerimiz ve bu alanda faaliyet gösteren firmalar,

İş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik şirketlerine,

Pazarlama stratejileri oluşturmak, yeni iş alanları geliştirmek, kalite standartlarımızı yükseltmek ve maliyetleri düşürmek amacıyla finans, ticaret ve finans, yönetim ve insan kaynakları alanlarında uzmanlaşmış danışmanlık firmaları,

Döviz, ihracat-ithalat, mali ve mali, yasal izinler ve sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize,

Etkinlik, konferans, kutlama, düğün ve benzeri sosyal etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla bu alanda faaliyet gösteren firmalara,

Konaklama, ulaşım ve turistik amaçlı turizm firmalarına, otellere ve organizasyon firmalarına, pasaport ve vize işlemlerinin yürütülmesi amacıyla bu alanda faaliyet gösteren kurumlara,

Çalışanlarımıza verilecek yemek, hediye, promosyon ve benzeri hizmetlerin yürütülmesi için ilgili catering firmalarına ve organizasyon firmalarına,

Müşteri/üretici memnuniyeti çerçevesinde araştırma ve anket faaliyetlerinde bulunmak üzere anlaşmalı olduğumuz araştırma ve anket firmaları,

Reklam ve tanıtım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,

ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talebin amacı ile sınırlı olarak kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine havale ederiz.

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından yazılan kişisel verileriniz, başvuru formları, internet sitesi, çeşitli sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, müşteriler, tedarikçiler ve iş ortakları. açık rızanız ile veya KVKK'da öngörülen diğer veri işleme koşulları kapsamında, burada sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve sözlü, yazılı veya elektronik kanallar tarafından işlenebilir. İlgili kişilerin kişisel verileri 6698 sayılı Kanun'un 5. maddesinde düzenlenen hukuki sebeplerle ve bu şartlara uygun olarak işlenmektedir. 

D. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası

Şirketimiz, kişisel verileri işleme amacı ile orantılı olarak kişisel verileri saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkması hâlinde ilgili mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında, kanundan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli zamanaşımı süresi dolduğunda kişisel veriler imha edilecektir.

E. İlgili Kişinin Hakları

Her ilgili kişi KVKK'nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir:

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kendisine bildirilmesini isteme kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak, Şirketimizin aşağıdaki adresine gönderilecek ihbarname ile noter kanalıyla veya nüfus cüzdanı ibraz ederek elden teslim edebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak değerlendirilerek karara bağlanır. Değerlendirme ve karar verme sürecinin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Web sitemizde kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak için lütfen çerez politikamızı inceleyiniz. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunulur.

F. Veri Sorumlusunun Kimliği

Mersis No: 002280303300002 Web Sitesi: www.kimpack.com.tr Telefon Numarası: 0216 688 24 14 E-Mail Adres: info@kimpack.com.tr Barbaros Mah. Begonya Sokak No:3 Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:26 D:205-206 Ataşehir / İstanbul